Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Strona Główna

zaproszenie1Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wrześni oferuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu wrzesińskiego, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu wrzesińskiego. Ponadto udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży z wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem.

Przyjmowanie zgłoszeń:
1.    Zgłoszenia można dokonać listownie lub bezpośrednio w sekretariacie  Poradni, przy
ul. Leśnej 10 we Wrześni, na druku „Zgłoszenie dziecka / ucznia do Poradni”. Potrzebny jest numer PESEL.
2.    Państwa zgłoszenie zostanie zarejestrowane w sekretariacie i przekazane dyrektorowi lub odpowiedniemu pracownikowi w celu ustalenia terminu wizyty.
3.    Terminy wizyt ustalane są w kolejności wpływu zgłoszenia.
4.    O terminie wizyty poinformujemy, zgodnie z Państwa życzeniem, telefonicznie lub listownie, bądź za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.
5.    Formularze zgłoszeniowe można pobrać z naszej strony www, z katalogu „Pliki do pobrania
i dostarczyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Poradni.

Skip to content