Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Rok szkolny 2022/2023

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

z rodzicami, przedszkolami, szkołami i placówkami w roku szkolnym 2022/2023

Zasady i zakres udzielania pomocy:

Celem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 3. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.
 4. Udzielanie pomocy dzieciom i uczniom odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
 5. Przekazywanie informacji pracownikom przedszkola/szkoły na temat dziecka/ucznia odbywa się za pisemną zgodą rodzica.

 

Formy udzielanej pomocy:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r. poz.199 ze zm.).

Zadanie 1: Diagnozowanie dzieci i młodzieży (§2.1. rozporządzenia).

Prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnozę przeprowadza specjalista lub zespół specjalistów, w jej przebiegu uczestniczą rodzice oraz szkoła, za ich zgodą. Efektem diagnozowania jest w szczególności:

 1. wydanie opinii;
 2. wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 3. wydanie informacji o wynikach diagnozy.

Rozmowa pracowników poradni z przedstawicielami szkół/przedszkoli na temat dziecka, któremu udzielono pomocy w poradni może się odbyć po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Zadanie 2: Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz  rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 2. 2. rozporządzenia):

 1. Terapia psychologiczna (problemy emocjonalne, motywacyjne, w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, problemy związane z okresem dorastania, z motywacją).
 2. Terapia pedagogiczna (głęboka dysleksja rozwojowa, trudności w czytaniu i czytaniu ze zrozumieniem, trudności ortograficzne, trudności w uczeniu się matematyki na tle specyficznych trudności w uczeniu się lub/i dyskalkulii).
 3. Terapia logopedyczna.
 4. Terapia rodzin w związku z problemami dziecka (dzieci).
 5. Porady, konsultacje w siedzibie poradni według kolejności zgłoszeń.
 6. Prowadzenie mediacji, interwencja kryzysowa.
 7. Warsztaty/prelekcje dla rodziców:
  • Warsztaty dla ojców dotyczące rodzicielstwa.
  • Prelekcja dla rodziców dzieci 6-letnich na temat gotowości szkolnej.
  • „Co dalej?”- wybór ścieżki kształcenia dla uczniów kończących szkołę podstawową.
  • ,, Być mamą” – warsztaty dla mam dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 1 roku życia,
  • ,,Pozytywna dyscyplina” – warsztat dla rodziców dzieci od 0-6 r.ż.,
  • ,,Razem z tatą i mamą” – warsztat logopedyczny: zabawy stymulujące rozwój mowy dzieci w wieku od 0-3 r.ż.”.
 8. Warsztaty dla uczniów:
  • Grupa rozwojowa dla nastolatków ze szkół ponadpodstawowych – samowsparcie i obserwacja siebie w relacjach.
  • Warsztat dla uczniów klas I-III „Kosmiczne historie”.
  • Trening kompetencji społecznych.
  • Warsztat kompetencji społecznych i samooceny dla dzieci ze szkół podstawowych dla klas IV-VIII.
  • Warsztat profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat : „Nie prze-graj”.
  • Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne młodzieży w wieku 15-19 lat według gotowego scenariusza pt. „Staw czoła przeciwnościom”.
  • Inne formy pomocy grupowej w przypadku powstania takiej potrzeby.

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne formy pomocy grupowej mogą być realizowane w siedzibie poradni albo w szkole/przedszkolu.

Zadanie 3: Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (§2.3.rozporządzenia):

Wspieranie nauczycieli dotyczy problemów konkretnego ucznia lub grupy uczniów, których rozwiązanie wymaga wsparcia specjalistów z poradni. Poradnia jest otwarta na udział w planowaniu sposobów rozwiązywania problemów wynikających z diagnozy szkoły w zakresie jej edukacyjnej i wychowawczej funkcji. Działania na terenie placówek oświatowych odbywają się na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki skierowany do dyrektora poradni. W szczególności dotyczy to działań w zakresie:

 1. Porad, konsultacji udzielanych nauczycielom i wychowawcom  na terenie szkół i przedszkoli. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku to proces i warto wspólnie szukać rozwiązań. Sprawy, z którymi nauczyciele mogą zgłaszać się na konsultację, to m.in. bieżące problemy dydaktyczne, wychowawcze, scenariusze lekcji wychowawczych, scenariusze spotkań z rodzicami.
 2. Działalności informacyjnej dla nauczycieli w zakresie zgłaszanych przez szkołę tematów z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół, przedszkoli oraz placówek (np. prelekcje dla rady pedagogicznej).
  • Warsztat dla pedagogów szkolnych oraz specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Wykorzystanie opinii poradni w planowaniu terapii pedagogicznej”.
  • Prelekcja, warsztat dla nauczycieli: „Krótkowzroczność u uczniów – sposoby na zapobieganie wadzie wzroku, związanej często z długotrwałą pracą układu wzrokowego do bliży.”
  • Warsztat dla nauczycieli uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
  • Prelekcja dla nauczycieli dzieci 6-letnich na temat gotowości szkolnej.
 3. Prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej dotyczącej problemów dydaktycznych czy wychowawczych – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek. Obejmowanie wsparciem wychowawców (poprzez konsultacje lub zajęcia w klasach), gdzie pojawia się problem ucznia zagrożonego wykluczeniem lub wykluczonego.
 4. Działalności wychowawczo-profilaktycznej: zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek. Propozycje przygotowania wychowawców do poprowadzenia profilaktycznej wywiadówki.
  • Prelekcja dla nauczycieli dotycząca objawów przemocy rówieśniczej/zaburzeń psychicznych uczniów klas starszych szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.
  • Prelekcja/warsztat dla nauczycieli: „Terapeutyczne umiejętności nauczyciela – rozwijanie umiejętności komunikacji nauczyciel-uczeń -rodzic”.
  • Prelekcja dla rad pedagogicznych szkół ponadpodstawowych na temat objawów depresji u nastolatków.
  • Prelekcja dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych na temat objawów przemocy domowej u dzieci oraz procedury interwencji.
  • Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – na wniosek szkoły.
 5. Badania przesiewowe: Diagnoza rozwoju psychomotorycznego dziecka do 3 roku życia narzędziem KORP (realizowane na terenie żłobków i w najmłodszych grupach przedszkolnych).
 6. Obserwacja grupowa 3-4 latków pod kątem nieprawidłowości rozwojowych.
 7. Prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych (w przypadku, gdy placówka nie zatrudnia logopedy bądź nauczyciela realizującego zadania logopedy), słuchu i wyższych funkcji słuchowych oraz wzrokowych.
 8. Zapraszamy specjalistów do udziału w 

  Sieciach współpracy i samokształcenia dla psychologów i  pedagogów oraz nauczycieli. Koordynatorzy sieci:

  Przedszkola:  mgr Daria Stawicka, mgr Agnieszka Marciniak, mgr Mateusz Bagrowski;

  Szkoły podstawowe: mgr Bożena Gawrych, mgr Maria Magdalena Pawłowska, mgr Karolina Zielińska;

  Szkoły ponadpodstawowe: mgr Dawid Parus, mgr Natalia Kowalska, mgr Ewa Chmielewska

  Nauczyciele specjaliści współorganizujący proces kształcenia: mgr Monika Bednarska-Jach, mgr Daria Stawicka, mg Maria Radziejewska

  Zespole samokształceniowym logopedów. Koordynator: mgr Daria Stawicka.

  Zespole samokształceniowym tyflopedagogów, nauczycieli zainteresowanych problematyką pracy z uczniem z trudnościami wzrokowymi. Koordynator mgr Maria Magdalena Pawłowska.

  Jesteśmy otwarci na zorganizowanie innych  sieci współpracy i samokształcenia.

   

  Zadanie 4: Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§ 2. 4. rozporządzenia).

  1. rozmowa diagnostyczna z dyrektorem szkoły/przedszkola;
  2. warsztat diagnostyczny z Radą Pedagogiczną szkoły/przedszkola, którego celem jest sformułowanie potrzeb placówki oraz celów rozwojowych;
  3. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły;
  4. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację w zakresie kompetencji merytorycznych Poradni;
  5. wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

  Bieżące informacje dotyczące terminów spotkań grup wsparcia, zespołu samokształceniowego logopedów, sieci samokształceniowych zamieszczamy na stronie poradni w zakładce aktualności: www.ppp.wrzesnia.powiat.pl

  Wnioski o warsztaty, prelekcje, inne formy pomocy oferowane szkołom i przedszkolom należy składać pisemnie.

  Pomoc organizujemy według kolejności zgłoszeń.

Skip to content