Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Rok szkolny 2020/2021

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni

z rodzicami, przedszkolami, szkołami i placówkami

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Zasady i zakres udzielania pomocy:

Celem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 • Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie, a korzystanie z jej usług jest dobrowolne.
 • Udzielanie pomocy dla dzieci i uczniów odbywa się na pisemny wniosek rodziców.
 • Przekazywanie informacji pracownikom przedszkola/szkoły na temat dziecka/ucznia odbywa się za pisemną zgodą rodzica.

 

Formy udzielanej pomocy:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13 lutego 2013 r. poz.199 ze zm.).

 

Zadanie 1: Diagnozowanie dzieci i młodzieży (§2.1. rozporządzenia).

Prowadzone jest w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Diagnozę przeprowadza specjalista lub zespół specjalistów, w jej przebiegu uczestniczą rodzice oraz szkoła, za ich zgodą. Efektem diagnozowania jest w szczególności:

 • wydanie opinii;
 • wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;
 • wydanie informacji o wynikach diagnozy.

Rozmowa pracowników poradni z przedstawicielami szkół/przedszkoli na temat dziecka, któremu udzielono pomocy w poradni może się odbyć po wyrażeniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

Zadanie 2: Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz  rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 2. 2. rozporządzenia):

 1. Terapia psychologiczna ( problemy emocjonalne, motywacyjne, w relacjach rodzinnych, rówieśniczych, problemy związane z okresem dorastania, z motywacją).
 2. Terapia pedagogiczna (głęboka dysleksja rozwojowa, trudności w czytaniu i czytaniu ze zrozumieniem, trudności ortograficzne, trudności w uczeniu się matematyki na tle specyficznych trudności w uczeniu się lub/i dyskalkulii).
 3. Terapia logopedyczna.
 4. Terapia rodzin w związku z problemami dziecka (dzieci).
 5. Porady, konsultacje w siedzibie poradni według kolejności zgłoszeń.
 6. Prowadzenie mediacji, interwencja kryzysowa.
 7. Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.
 8. Warsztaty: ,, Być mamą” – warsztaty dla mam dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 1 roku życia, „Szkoła dla rodziców” (cykl składa się z dziesięciu półtoragodzinnych spotkań); ,,Pozytywna dyscyplina – warsztat dla rodziców dzieci od 0-6 r.ż.)”.
 9. Warsztat logopedyczny: ,,Razem z tatą i mamą – zabawy stymulujące rozwój mowy dzieci w wieku od 0-3 r.ż.”.
 10. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla nauczycieli/dla rodziców – cykl składa się z czterech półtoragodzinnych spotkań.
 11. Grupy wsparcia dla rodziców z podobnymi problemami wychowawczymi, edukacyjnymi czy rozwojowymi.
 12. Inne formy pomocy grupowej w przypadku powstania takiej potrzeby.

Warsztaty dla nauczycieli i rodziców oraz inne formy pomocy grupowej mogą być realizowane w siedzibie poradni albo w szkole/przedszkolu.

 

Zadanie 3: Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych (§2.3.rozporządzenia):

       Wspieranie nauczycieli dotyczy problemów konkretnego ucznia lub grupy uczniów, których rozwiązanie wymaga wsparcia specjalistów z poradni. Poradnia jest otwarta na udział w planowaniu sposobów rozwiązywania problemów wynikających z diagnozy szkoły w zakresie jej edukacyjnej i wychowawczej funkcji. Działania na terenie placówek oświatowych odbywają się na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki skierowany do dyrektora poradni. W szczególności dotyczy to działań w zakresie:

 1. Porad, konsultacji udzielanych nauczycielom i wychowawcom  na terenie szkół i przedszkoli. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku to proces i warto wspólnie szukać rozwiązań. Sprawy, z którymi nauczyciele mogą zgłaszać się na konsultację, to m.in. bieżące problemy dydaktyczne, wychowawcze, scenariusze lekcji wychowawczych, scenariusze spotkań z rodzicami.
 2. Działalności informacyjnej dla nauczycieli w zakresie zgłaszanych przez szkołę tematów z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół, przedszkoli oraz placówek (np. prelekcje dla rady pedagogicznej).
 3. Prowadzenia mediacji, interwencji kryzysowej dotyczącej problemów dydaktycznych czy wychowawczych – zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek.
 4. Działalności wychowawczo-profilaktycznej: zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przedszkoli, szkół i placówek. Propozycji przygotowania wychowawców do poprowadzenia profilaktycznej wywiadówki.

 

Warsztaty profilaktyczne : ,,Nie prze-graj, rozwijające umiejętności rozpoznawania zagrożeń, podejmowania stosownych działań”.

 1. Doradztwa zawodowego: formy wsparcia poradnianego doradcy zawodowego są indywidualnie ustalane z zainteresowaną szkołą po przeanalizowaniu jej potrzeb w tym zakresie. Formy wsparcia: warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, konsultacje indywidualne i grupowe, diagnozy, inne w zależności od potrzeb szkoły.
 2. Współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – na wniosek szkoły.
 3. Prowadzenia przesiewowych badań logopedycznych (w przypadku, gdy placówka nie zatrudnia logopedy bądź nauczyciela realizującego zadania logopedy), słuchu i wyższych funkcji słuchowych oraz wzrokowych.
 4. Prowadzenia innych badań przesiewowych, wynikających z potrzeb szkoły czy przedszkola, w szczególności:
 • konsultacje dotyczące diagnozy przesiewowej ryzyka dysleksji i interpretowania jej wyników – mgr Lidia Studzińska,
 • konsultacje dotyczące badań przesiewowych umiejętności matematycznych – mgr Maria Magdalena Pawłowska,
 • konsultacje i badania przesiewowe dzieci/uczniów zdolnych – mgr Karolina Zielińska.
 • Konsultacje, logopedyczne badania przesiewowe –mgr Daria Stawicka, mgr Maria Radziejewska

Zapraszamy specjalistów do udziału w:

 1. Sieciach współpracy i samokształcenia dla psychologów i pedagogów oraz nauczycieli. Koordynatorzy sieci:
 • Przedszkola: mgr Agnieszka Marciniak, mgr Daria Stawicka, mgr Aleksandra Samelak.
 • Szkoły podstawowe: mgr Bożena Gawrych, mgr Maria Magdalena Pawłowska, mgr Marta Pietrowicz.
 • Szkoły ponadpodstawowe: mgr Ewa Chmielewska, mgr Karolina Zielińska, mgr Dawid Parus.
 1. Zespole samokształceniowym logopedów: mgr Daria Stawicka, mgr Maria Radziejewska
 2. Zespole samokształceniowym tyflopedagogów, nauczycieli zainteresowanych problematyką pracy z uczniem z trudnościami wzrokowymi.

 

Jesteśmy otwarci na zorganizowanie innych sieci współpracy i samokształcenia.

Zadanie 4: Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§ 2. 4. rozporządzenia).

 • rozmowa diagnostyczna z dyrektorem szkoły/przedszkola;
 • warsztat diagnostyczny z Radą Pedagogiczną szkoły/przedszkola, którego celem jest sformułowanie potrzeb placówki oraz celów rozwojowych;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację w zakresie kompetencji merytorycznych Poradni;
 • wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Bieżące informacje dotyczące terminów spotkań grup wsparcia, zespołu samokształceniowego logopedów, sieci samokształceniowych jest zamieszczony na stronie poradni w zakładce aktualności: www.ppp-wrzesnia.pl

Skip to content