Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ppp-wrzesnia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://ppp-wrzesnia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-23 roku. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Witold Michalak, adres poczty elektronicznej informatyk@ppp-wrzesnia.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępna strona

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych: Ctrl + (powiększenie czcionki), Ctrl – (pomniejszenie czcionki) Ctrl A (zaznacz wszystko).

Filmy wideo

Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę ppp-wrzesnia.pl prosimy o kontakt pod adres e-mail: informatyk@ppp-wrzesnia.pl.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby z niepełnosprawnościami, przybywające do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września otrzymają niezbędną pomoc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się na obrzeżach Wrześni w otoczeniu firm przemysłowych. Do poradni należy dojechać samodzielnie.

Przed budynkiem wyznaczono kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do poradni znajduje się po lewej stronie budynku (patrz od głównej ulicy), w szczycie. Do budynku prowadzą drzwi wejściowe jednoskrzydłowe.

Nad drzwiami znajduje się szyld z nazwą placówki. Drzwi są na poziomie gruntu, natomiast przed drzwiami znajduje się podjazd o szerokości 140 cm, długości 305 cm –część prosta, a część nachylona 113 cm.

Poradnia zajmuje lewe skrzydło budynku na II piętrze, wraz z klatką schodową prowadzącą od parteru do II piętra. Schody posiadają poręcze po obydwu stronach, każdy stopień na brzegu oznaczony jest taśmą czarno-żółtą o szerokości 5 cm.

W budynku, w pomieszczeniach należących do zespołu Szkół Specjalnych im Janusza Korczaka we Wrześni, znajduje się winda dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach.

W celu skorzystania z windy, osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem poradni za pomocą telefonu.

Pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.: odprowadzi interesanta do windy, pomoże do niej wjechać, oraz zaprowadzi do wskazanych miejsc.

Sekretariat poradni znajduje się na II piętrze budynku po lewej stronie kierując się klatką schodową, a po prawej stronie kierując się windą.

Dostęp do windy, wszystkie przejścia oraz ciągi komunikacyjne są łatwo dostępne, przystosowane do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Toaleta w poradni przystosowana jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. W toalecie znajduje się instalacja alarmowa.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W budynku poradni nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Poradnia nie posiada w zasobach tłumacza polskiego języka migowego (PJM), zatrudnia osoby posługujące się językiem migowym.

Aplikacje mobilne

Obecne nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

 

 

Skip to content