Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Specjaliści

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu „Za życiem.”

Września, 29.10.2020r.

Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2021 roku.

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

  1. Terapia pedagogiczna
  2. Terapia logopedyczna
  3. Terapia neurologopedyczna
  4. Terapia oligofrenopedagogiczna
  5. Terapia psychologiczna
  6. Rehabilitacja/terapia ruchowa
  7. Terapia ręki
  8. Zajęcia z tyflopedagogiem
  9. Zajęcia z surdopedagogiem
  10. Terapia w zakresie integracji sensorycznej.

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.01.2021 r., do 17.12.2021r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, a w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik 1. do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie PPP we Wrześni do dnia 04.12.2020 r., do godz. 12.00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2. do niniejszego ogłoszenia.

 

Wicedyrektor PPP we Wrześni
mgr Agnieszka Marciniak

Załącznik 1: Zapytanie ofertowe

Załącznik 2: Formularz ofertowy

 

Skip to content