Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dla rodzica ucznia

z3Wspomagamy wszechstronny rozwój uczniów szkól podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Pomagamy
w trudnościach w nauce szkolnej. Pomagamy w planowaniu indywidualnej drogi kształcenia i kariery zawodowej.

 

 

 

 

Szczegóły oferty dla rodziców ucznia:

 • diagnoza przyczyn dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii; opinie dla szkoły i komisji egzaminacyjnych o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 • diagnoza trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły z zaleceniami;
 • wspieranie rozwoju dzieci zdolnych;
 • poradnictwo zawodowe:
  • diagnoza preferencji zawodowych;
  • doradztwo w wyborze zawodu, w tym kierunku kształcenia; planowanie kariery zawodowej;
  • udzielanie informacji zawodowej na temat możliwości kształcenia i rynku pracy;
 • terapia psychologiczna, logopedyczna;
 • terapia pedagogiczna i trening ortograficzny dla uczniów z głęboką dysleksją rozwojową;
 • orzeczenia:
  • o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowym , wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Są to orzeczenia dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących,
   z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
  • o potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • konsultacja psychologiczna dla rodziców, terapia dziecka i rodziny:
  • lęki;
  • zaburzenia adaptacyjne;
  • moczenie nocne;
  • zaburzenia emocjonalne, zachowania i problemy wychowawcze;
  • zaburzenia w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;
  • agresja i autoagresja;
  • nieadekwatna samoocena;
  • słaba motywacja do nauki;
 • grupy wsparcia dla rodziców;
 • treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • grupy terapeutyczne dla dzieci metodą Weroniki Scherborne,
 • konsultacja pedagogiczna i logopedyczna:
  • trudności w nauce;
  • wady wymowy.
Skip to content